Nejpřehlednější srovnání půjček a hypoték

Souhlas se zpracování osobních údajů


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním této žádosti uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „ZOOÚ“), společnosti goBStr s.r.o., IČO:03301354, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11,100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229825 (dále „goBStr“) souhlas se zpracováním všech mých osobních údajů poskytnutých goBStr jako správci na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení pro níže uvedený účel, zejména v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé a přechodné bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rodinný stav, počet vyživovaných dětí a dosažené vzdělání („Osobní údaje“). Beru na vědomí, že mé Osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně a jsem si vědom/a svých práv podle ust. § 12 a 21 ZOOÚ, zejména práva požadovat vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu blokováním Osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů. Rovněž beru na vědomí, že se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále souhlasím s pořízením úplných kopií mých dokladů totožnosti a s jejich uchováním a zpracováním v rozsahu podle tohoto souhlasu.

Souhlasím, aby goBStr za účelem posouzení mé žádosti o poskytnutí úvěru, zejména umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany smluvních partnerů goBStr, kterými jsou zejména bankovní či nebankovní instituce poskytující finanční produkty či služby, předával mé Osobní údaje vždy té osobě (finanční instituci), o jejíž produkt či službu jsem projevil/a zájem prostřednictvím této žádosti. Seznam smluvních partnerů goBStr je k dispozici na www.objektivni.cz.

Souhlasím, aby osoba (finanční instituce), o jejíž produkt či službu jsem projevil/a zájem prostřednictvím této žádosti, a které goBStr poskytl mé Osobní údaje za účelem posouzení mé žádosti o poskytnutí takového finančního produktu či služby, zejména umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů níže uvedených registrů, vytvořila soubor informací v rámci těchto registrů vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce pro účely zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů těchto registrů o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, zpracovávala mé Osobní údaje, jakož i další osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a takovou osobou (finanční institucí) došlo k uzavření smlouvy o úvěru či nikoli, osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které mohou vzniknout vůči takové osobě (finanční instituci) v souvislosti se smlouvou o úvěru, osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se smlouvou o úvěru, případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil/a či sdělím takové osobě (finanční instituci) nebo které taková osoba (finanční instituce) získala či získá v souvislosti s mojí žádostí o finanční produkt či službu, a tyto údaje ověřila.

Souhlasím, aby taková osoba (finanční instituce) za výše uvedeným účelem nahlížela do těchto databází: Pozitivního registru Sdružení SOLUS a Registru FO vedených SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČO:69346925 („SOLUS“), Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, IČO:71236384 („NRKI“), a Bankovního registru klientských informací společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO:26199696 („BRKI“), a získala informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení mé žádosti o poskytnutí daného finančního produktu či služby.

Odesláním této žádosti jsem měl/a možnost seznámit se s dokumentem „Poučení o registrech Sdružení SOLUS“ a „Informační Memorandum“, jejichž obsahem je základní charakteristika fungování SOLUS, NRKI a BRKI, včetně popisu jejich struktury, identifikace provozovatele, seznamu oprávněných uživatelů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registrů SOLUS, NRKI a BRKI, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registrů SOLUS, NRKI a BRKI, a byl/a jsem informován/a, že aktuální znění „Poučení o registrech Sdružení SOLUS“ mohu kdykoli získat na www.objektivni.cz a na informační lince Sdružení SOLUS 840 140 120, na www.solus.cz. a aktuální znění „Informačního Memoranda“ lze kdykoli získat na tel. číslech 242438650 nebo 277778650 a na www.objektivni.cz nebo www.cncb.cz.

Dále uděluji goBStr souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa pro účely zasílání obchodních nabídek včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou. Dále uděluji goBStr pro účely vzájemné komunikace výslovný souhlas s použitím všech prostředků komunikace na dálku umožňující individuální jednání, jakož i s použitím automatických telefonních systémů bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty.

Jsem si vědom/a, že nemám právní nárok na poskytnutí finančního produktu či služby, a že tento souhlas nemá vliv na zákonné povinnosti goBStr  nebo osoby (finanční instituce) o jejíž produkt či službu jsem projevil/a zájem prostřednictvím této žádosti, pokud jde o uchovávání mých údajů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Prohlašuji, že veškeré mé osobní údaje jsou poskytovány svobodně, vědomě a vážně, jsou přesné, úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádné skutečnosti, které by ovlivnily nebo mohly ovlivnit posouzení mé žádosti o poskytnutí finančního produktu či služby.