Nejpřehlednější srovnání půjček a hypoték

Souhlas se zpracování osobních údajů


                                                          INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(platnost k datu 25/05/2018)

 

Společnost goBStr s.r.o. vždy plní své právní povinnosti, mezi ně patří i povinnost transparentního jednání s klienty.  Účelem tohoto sdělení je poskytnout Vám základní informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jakož i k jakým účelům jsou využívány.

 

Identifikace správce osobních údajů čili komu souhlas udělujete?

 • goBStr s.r.o., IČO:03301354, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229825.

 

Kdo je subjekt údajů?

 • Subjektem údajů je fyzická osoba, která žádá o poskytnutí finančního produktu nebo služby správcem osobních údajů nebo bude ve smluvním nebo jiném právním vztahu ke správci.

 

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány a z jakých zdrojů (kategorie osobních údajů)?

 • Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, datum narozeni
 • Kontaktní údaje: poštovní adresa trvalého bydliště, případně přechodného bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • Sociodemografická data: standardní statistické údaje, zejména věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á), vzdělání, zaměstnavatel či forma podnikání, výše příjmů a výdajů, atp., přičemž tyto údaje nám o sobě sdělujete v rámci žádosti o finanční produkt či službu, případně si tyto údaje odvozujeme z jiných dat, které o Vás máme;
 • Internetová data, mobilní aplikace, sociální sítě: informace o Vašem operačním systému, zejména jeho verze a technická data o zařízeních, ze kterých se na internet přihlašujete, IP adresa, dále tzv. cookies, jejichž prostřednictvím k nám posíláte další informace, zejména o webových stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem elektronickém zařízení apod., dále z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě, lze zjistit dobu trvání jednoho přihlášení, úkony které jste na dané webové stránce či v mobilní aplikaci prováděli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů, dále data, která zveřejňujete na sociálních sítích, zejména Facebook nebo LinkedIn, využíváme k lepšímu zacílení marketingových kampaní, zejména cílenému zobrazování reklamy;
 • Informace o využívání produktů a služeb: pro účely optimalizace cílení v marketingových kampaních využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednali, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a, informace o to, jak a kdy používáte naši platební kartu, dále využíváme informace o výši a termínu splátky úvěru, nebo o tom, zda jste se splátkou někdy zpozdili, přičemž v elektronickém prostředí sbíráme údaje o volbách, které jste potvrdili, tj. kde jste „klikli“, co jste ve formulářích vyplnili, jestli jste je vyplnili zcela nebo jen částečně, dále máme informace o tom, jak často se přihlašujete do klientské zóny, zda jste tam uskutečnili nějakou akci, například platbu, nebo jste se po chvíli odhlásili;
 • Záznamy z telefonických hovorů: využíváme údaje ze záznamů telefonních hovorů, zejména s cílem rychlé identifikace volajícího, případně provádíme analýzu textu hovoru a ukládáme si strukturované poznámky s cílem zlepšení poskytovaných služeb, zejména pokud jde o opakující se údaje o klientovi, přičemž telefonická komunikace je zaznamenávána, zejména pro prokázání splnění právní povinnosti, prokázání řádného uzavření smlouvy či správného postupu atp.;
 • Informace o bonitě a důvěryhodnosti: osobní údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finančního produktu či služby, které jsou získány z registrů klientských informací, a údaje, které vypovídají o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, především údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod., a které jste Vy jako subjekt údajů sdělili či sdělíte nám jako správci, nebo které správce získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o úvěru, přičemž na základě těchto údajů lze spočítat výšku tzv. úvěrového limitu, tj. maximální částku, kterou Vám můžeme poskytnout prostřednictvím úvěrového produktu, a na základě toho Vám pak nabízíme možnost vzít si u nás úvěr a Vy hned víte, o jakou částku můžete požádat;
 • Externí zdroje: využíváme veřejně dostupná data, zejména z veřejných rejstříků jako je insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, dlužnické registry, profesní registry apod.;
 • Průzkumy a uživatelská testování: využíváme data z průzkumů zjišťujících zejména Vaše názory na naše nové či stávající produkty a reklamy, jakož data z uživatelských testování zjišťujících zejména oblíbenost a praktičnost daného produktu pro jeho uživatele;
 • Plnění právní povinnosti a oprávněný zájem: jedná se o údaje, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy, zejména v oblasti tzv. předcházení „praní špinavých peněz“ (AML), uchovávání dokumentů a záznamů po zákonem stanovenou dobu, archivační povinnosti, přičemž se jedná zejména o údaje jako zdroje a původ příjmů, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti, politická příslušnost apod., dále se jedná o údaje týkající se ochrany našich oprávněných zájmů, tedy sloužících zejména k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, posuzování důvěryhodnosti a solventnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod.;
 • Zdroje osobních údajů: z výše uvedeného přehledu kategorií osobních údajů lze dovodit též zdroje osobních údajů, kterými jsou zejména sám spotřebitel, dále veřejné zdroje, například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě či jiné veřejné informační zdroje, data od spolupracujících třetích stran, jakož i interní zdroje, zejména poměrové ukazatele, analýzy, reporty atp.

 

Jak dlouho získané osobní údaje správce zpracovává?

 • Veškeré získané osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro zprostředkování finančního produktu či služby, kterou jste projevili zájem; po této lhůtě zpracováváme pouze osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to zejména pro účely zasílání vhodných obchodních nabídek.

 

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

 • účel identifikace spotřebitele (žadatele o finanční službu) jako subjektu údajů;
 • účel posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (úvěr, pojištění) a o uzavření smlouvy o úvěru, zahrnující ověření získaných osobních údajů;
 • účel analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
 • účel využívání osobních údajů nezbytných pro předložení obchodní či marketingové nabídky v rámci oprávnění k činnosti správce, zahrnujícím zasílání obchodních nabídek správce či třetích osob; předložení nabídky může být i prostřednictvím externích call centra pojišťovacích zprostředkovatelů nebo poskytovatelů asistenčních služeb, přičemž tato nabídky mohou být i telefonické;
 • účel vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
 • účel zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
 • účel umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI);
 • účel splnění smlouvy o úvěru, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • účel splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje;
 • účel ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 • účel uplatňování právních nároků a povinností ze smluvního vztahu správce a subjektu údajů.

 

Možnost volby subjektu údajů udělit či odvolat souhlas

 • Žádost o poskytnutí finančního produktu či služby není podmíněna udělením souhlasu subjektu údajů s ověřením jeho osobních údajů a se získáním informací nutných pro posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (především získání informací z databází osob jako např. Pozitivní registr sdružení SOLUS, Registr fyzických osob sdružení SOLUS, Bankovní registr klientských informací společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. a Nebankovní registr Klientských informací sdružení CNCB);
 • Pro případy, kdy je třeba souhlasu subjektu údajů, např. pro marketingové účely (nejedná-li se o případ oprávněného zájmu), Vás informujeme o tom, že takový souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat přičemž v případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů a tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

 

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 • Pro informace týkající se Vašich zákonných práv jako subjektu údajů klikněte ZDE.

 

Další informace

 • odchylky od zde uvedeného mohou být dohodnuty smluvně; osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně;
 • subjekt údajů má práva vyplývající zejména z článků 12 a násl. GDPR;
 • informace o podmínkách zpracování osobních údajů správcem jsou uvedeny na www.objektivni.cz, jsou k dispozici na kontaktní adrese a telefonních číslech;
 • informace o charakteristice fungování registrů klientských informací, včetně popisu jejich struktury, identifikace provozovatelů registrů, seznamu oprávněných uživatelů registrů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registrů, jsou uvedeny v samostatných informačních memorandech, jejichž aktuální znění je k dispozici na www.objektivni.cz;
 • pro případ porušení zákonných povinností se lze obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Disclaimer:

Tento dokument má výhradně informativní charakter, slouží ke splnění právních povinností správce podle GDPR, nenahrazuje ani nemůže nahradit příslušný právní předpis, a nelze z něj přímo dovozovat žádné právní závěry ani nároky.

Pro úplné znění GDPR klikněte ZDE.

 

goBStr s.r.o.

goBStr s.r.o., IČO:03301354, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10